Социалното и емоционално учене (известно като „SEL“) е процесът на придобиване и прилагане на знания, умения и нагласи, необходими за разбиране и управление на емоциите, поставяне и постигане на положителни цели, съчувствие и емпатия, установяване и поддържане на положителни взаимоотношения и вземане на отговорни решения.

Въз основа на това социално и емоционално учене CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), организация, посветена на създаването на надеждни, висококачествени и основани на доказателства знания за социално-емоционалното учене, е определила пет широки и взаимосвързани области на компетентност. Тези области могат да се преподават и прилагат на различни етапи от развитието на човека и са следните:

  • Себепознание
  • Самоконтрол
  • Социална осъзнатост
  • Умения за управление на взаимоотношения
  • Отговорно вземане на решения

Повече информация за този интересен метод можете да намерите тук: „Какво представлява рамката CASEL?“

Comments are closed