За проекта

Проектът COPE е насочен към приобщаването и разнообразието във всички области. Развиването на устойчивост представлява превенция на стреса и на свързаните с психичното и физическото здраве проблеми, които могат да доведат до невъзможност за пълноценно участие в социалния и икономическия живот. Проектът е насочен към хора, които са изправени пред пречки да участват в обучения, които биха ги подкрепили и биха им били от помощ, поради социално-икономически трудности, увреждания или поради това, че живеят в отдалечени райони. По този начин проектът има за цел да подкрепи хората като цяло, но и преподавателите на възрастни и служителите в сферата на образованието за възрастни. 

Нашите цели

ПРЕПОДАВАЙ УСТОЙЧИВОСТ

Ръководство за обучители за основите на преподаването на устойчивост и адаптивност на възрастни. Обучението по устойчивост има за цел да подобри личностните, социалните и обучителните компетентности на възрастните.

ПРАКТИКУВАЙ УСТОЙЧИВОСТ

Практически набор от дейности за изграждане на устойчивост, които могат да бъдат прилагани онлайн и лице в лице от обучителите на възрастни и от самите учащи се.

РАЗПРОСТРАНЯВАЙ УСТОЙЧИВОСТ

Комплект за овластяване на местни учебни центрове за създаване и популяризиране на обучение по устойчивост и изграждане на мрежа от центрове за обучение по устойчивост.